Referansesaker

Bistod klient som fikk medhold i Høyesterett

Høyesterett avsa dom 15. september 2017. Denne avgjørelsen har betydning for en rekke festeforhold – særlig i de tilfeller hvor festeren mottar krav om økning i festeavgift. Videre vil nok disse vernereglene også gjelde ved retten til innløsning – slik at også andre enn private festere kan kreve innløsning av fritidshus.

Les mer
Innløsning

Bli eier av tomten – krev innløsning

Bli grunneier av din festetomt I Norge finnes det nok nærmere 400 000 festeforhold, og veldig mange av festerne stiller seg det samme spørsmål som dere gjør: må vi være fester eller kan vi bli grunneier av tomten? Svaret på

Les mer
Innløsning

Innløsningssum – ikke betal mer enn du må!

Innløsningsreglene i tomtefesteloven har gått gjennom en rekke endringer. Formålet bak lovene fra både 1975 og 1996 har vært å verne festerne, hvor de sikres en varig disposisjonsrett til tomten. Derfor skal innløsningssummen settes til det som anses som et rimelig beløp. Samtidig må imidlertid også bortfesters interesser hensyntas. Dagens bestemmelser synes å være relativt balanserte både sett fra bortfesters og festers ståsted.

Les mer
Regulering av festeavgift

Regulering av festeavgift

Ved inngåelse av en festekontrakt blir det avtalt en konkret sum for festeavgift. Festekontraktene er normalt langvarige. Derfor er loven bygd opp slik at grunneier kan regulere festeavgiften på to ulike måter for de med tomt til bolig eller fritidshus: reguleringen skjer ved KPI-regulering og engangsløft.

Les mer
Publikasjoner

Hvilket vern har jeg som fester?

Hvilke verneregler finnes i tomtefesteloven? Eurojuris Norge AS er Norges største advokatnettverk med 230 advokater fordelt på 17 kontorer
En av Tomtefesteportalens eksperter innen tomtefesteloven, advokat Aki Johannes Viitala, ble bedt om å kommentere vernereglene i tomtefesteloven.

Les mer

Automasjonsverktøy
- en helt ny hverdag

Våre arbeidsmetoder bygger på mange års arbeid og undersøkelser. Prøving og feiling. Vi har finslipt den digitale vinnerformelen. 

Avtal en strategisamtale - 45 min vederlagsfritt!

Tomtefesteportalen.no

Nettsiden er drevet av advokat Aki Johannes Viitala, som er partner i Advokatfirmaet Nova DA. Advokat Viitala er ansvarlig for innholdet og svar.

Nova er tilknyttet Norges største advokatnettverk, Eurojuris, med tilgang til 240 (+) advokater fordelt på 17 kontorer. Eurojuris-tilknyttede advokater er ikke forpliktet til å påta seg saker fra Tomtefesteportalen.

Post- og besøksadresse

Besøksadresse:
Advokatfirmaet Nova DA 
Roald Amundsens gate 6, 0160 OSLO

Postadresse: 
Advokatfirmaet Nova DA
Postboks 1807 Vika, 0123 OSLO. 

Kontaktinformasjon