Regulering av festeavgift

Ved inngåelse av en festekontrakt blir det avtalt en konkret sum for festeavgift. Festekontraktene er normalt langvarige. Derfor er loven bygd opp slik at grunneier kan regulere festeavgiften på to ulike måter for de med tomt til bolig eller fritidshus: reguleringen skjer ved KPI-regulering og engangsløft.

Klare rammer – balansert verneregler

Det finnes klare rammer for hvordan festeavgiften kan reguleres. Det er to tvistetema som går igjen i forholdet mellom grunneier og fester – det er tvist om festeavgift og innløsning. Du kan lese mer om innløsning av festetomt og innløsningssum i vår artikkelbase.

I 2015 ble det innført nye regler i tomtefesteloven. Disse endringene gikk i all hovedsak på å sette rammeverket på regulering av festeavgift i de tilfeller hvor festeforholdet blir forlenget.

Disse reglene gjelder for både bolighus og fritidshus.

Hva er festeavgift

For å ta det helt elementære: Den som eier grunnen (tomten) blir omtalt som grunneier og bortfester. Den som leier tomten fra grunneier til å bygge eksempelvis fritidshus kalles for fester.

Partene inngår en avtale om tomteleie, denne avtalen har mange navn: Festekontrakt, festeavtale, tomtefestekontrakt, tomtefesteavtale og bygslingskontrakt

Festeavgift er prisen festeren betaler grunneier for å leie tomten.

Hvordan reguleres festeavgift

Ved inngåelse av en festekontrakt blir det avtalt en konkret sum for festeavgift.

Festekontraktene er normalt langvarige. Derfor er loven bygd opp slik at grunneier kan regulere festeavgiften på to ulike måter for de med tomt til bolig eller fritidshus: reguleringen skjer ved KPI-regulering og engangsløft.

To måter å oppregulere festeavgiften på: KPI-regulering og engangsløft.

KPI-regulering

De fleste festere vil i løpet av festeforholdet motta krav om oppregulering av festeavgift etter KPI. KPI-regulering betyr at festeavgiften reguleres i samsvar med konsumprisindeks. I utgangspunktet er ikke en “kpi-regulering” en oppregulering som sådan, da festeavgiften bare blir oppjustert i tråd med dagens pengeverdi.

KPI-regulering: festeavgiften blir oppjustert i tråd med dagens pengeverdi.

Dette betyr at tomtefesteloven gir grunneier adgang til å oppjustere festeavgiften slik at avgiftens realverdi (nåværende verdi) skal være lik som ved avtaleinngåelse, evt. forrige fastsettelsen av festeavgiften.

En regulering i samsvar med pengeverdien kan kreves av begge parter, og normalt hvert tiende år. Det er imidlertid anledning til å ha en hyppigere reguleringsadgang. En kan imidlertid ikke avtale hyppigere reguleringer enn hvert år.

Det finnes unntak til denne reguleringsadgangen. Partene kan avtale at festeavgiftene skal stå uendret – denne klausulen må i så fall være tvilløst avtalt. Eventuelt kan partene avtale at det skal foretas lavere reguleringer enn den reguleringen som følger av pengeverdiendringen.

I disse tilfellene vil en slik avtale kunne gå foran bestemmelsen om KPI-regulering – gitt at det er tvilløst at en slik betingelse er avtalt.

Det finnes unntak: en klausul som er “tvillaust avtalt” kan gå foran lovens ordlyd.

Engangsløft

Vi mottar svært mange henvendelser fra både grunneiere og festere om det såkalte engangsløftet.

Spørsmålene omhandler som oftest følgende tema:

  • er det adgang til å kreve engangsløft, og
  • hvor høyt kan et engangsløft være

Grunneier har i visse tilfeller adgang til å foreta et betydelig løft i festeavgift.

Oppreguleringer i form av et «engangsløft» kan skje i de tilfellene festetiden har utløpt og festeforholdet forlenges.

Oppreguleringer i form av et «engangsløft» kan skje i de tilfellene festetiden har utløpt og festeforholdet forlenges.

Normalt må grunneier kreve regulering innen tre år etter at festetiden har utløpt. Deretter skjer regulering hvert 30. år.

Også her kan partene avtale unntak.

I de tilfellene festet forlenges, vil grunneier ha anledning til å kreve at festeavgiften oppreguleres slik at den tilsvarer 2 % av tomteverdien. I tomteverdivurderingen må det gjøres fradrag for verdiøkning som fester har svart for. Eksempler på dette er at fester har opparbeidet vei eller andre egne tiltak som har økt verdien på tomten. Disse tiltakene skal ikke grunneier tjene på bekostning av fester.

Videre er det viktig å huske på at en ikke skal vurdere den potensielle verdien av tomten med å oppføre flere bolighus/fritidshus på tomten, det er kun den reelle verdien som skal legges til grunn.

Engangsløft skal imidlertid ikke føre urimelig festeavgifter. Det er viktig å huske på at det finnes et høyestebeløp pr. mål/dekar tomt.

En kan ikke justere til hvilket som helst nivå – det finnes høyestebeløp for engangsløft.

Dette beløpet ble for første gang satt til kr 9000 i 2002, og har deretter blitt oppjustert hvert år i tråd med økningen i pengeverdien. I 2019 har beløpet oversteget kr 12 000 pr. mål.

Kyndige tomtefesteadvokater

Vi har advokater som jobber daglig med tomtefestespørsmål. Våre advokater bistår både grunneiere og festere. I flere av våre saker bistår vi større samlinger/foreninger/lag som enten eier eller fester flere enn 50 festeforhold.

Videre har våre advokater bistått i saker hvor rettstilstanden, herunder forståelsen og rettsanvendelsen av tomtefestelovens begreper, har blitt avklart i Høyesterett.

Denne saken har også vært omtalt i Estate.

Alle tlf.samtaler er vederlagsfrie: 416 50 321

Flere av våre tips og råd

Vederlagsfri strategisamtale?

Avtal en strategisamtale - 45 minutter vederlagsfritt!

Våre tall taler for seg

1 +
ADVOKATER

Advokatfirmet Nova DA er deleier av Eurojuris Norge. I vårt nettverk har vi tilgang til over 230 advokater dersom det blir behov. Stort utvalg gir deg størst sikkerhet. 

1
advokatkontorer

Via vårt nettverk er vi tilknyttet 17 advokatkontorer, alle ISO-sertifiserte, langs hele Norge.

1 +
Samarbeidspartnere

Kontorene i Eurojuris-nettverket er  offisielle samarbeidspartnere med  IF forsikringsselskap og regionale NHO-kontorer. I tillegg har vi et stort nettverk av fagkyndige.

Les flere av våre tips

Referansesaker

Bistod klient som fikk medhold i Høyesterett

Høyesterett avsa dom 15. september 2017. Denne avgjørelsen har betydning for en rekke festeforhold – særlig i de tilfeller hvor festeren mottar krav om økning i festeavgift. Videre vil nok disse vernereglene også gjelde ved retten til innløsning – slik at også andre enn private festere kan kreve innløsning av fritidshus.

Les mer →
Innløsning

Bli eier av tomten – krev innløsning

Bli grunneier av din festetomt I Norge finnes det nok nærmere 400 000 festeforhold, og veldig mange av festerne stiller seg det samme spørsmål som …

Les mer →
Innløsning

Innløsningssum – ikke betal mer enn du må!

Innløsningsreglene i tomtefesteloven har gått gjennom en rekke endringer. Formålet bak lovene fra både 1975 og 1996 har vært å verne festerne, hvor de sikres en varig disposisjonsrett til tomten. Derfor skal innløsningssummen settes til det som anses som et rimelig beløp. Samtidig må imidlertid også bortfesters interesser hensyntas. Dagens bestemmelser synes å være relativt balanserte både sett fra bortfesters og festers ståsted.

Les mer →
Regulering av festeavgift

Regulering av festeavgift

Ved inngåelse av en festekontrakt blir det avtalt en konkret sum for festeavgift. Festekontraktene er normalt langvarige. Derfor er loven bygd opp slik at grunneier kan regulere festeavgiften på to ulike måter for de med tomt til bolig eller fritidshus: reguleringen skjer ved KPI-regulering og engangsløft.

Les mer →
Publikasjoner

Hvilket vern har jeg som fester?

Hvilke verneregler finnes i tomtefesteloven? Eurojuris Norge AS er Norges største advokatnettverk med 230 advokater fordelt på 17 kontorer
En av Tomtefesteportalens eksperter innen tomtefesteloven, advokat Aki Johannes Viitala, ble bedt om å kommentere vernereglene i tomtefesteloven.

Les mer →

Disse stoler på oss, og vi på dem

Tomtefesteportalen.no

Nettsiden er drevet av advokat Aki Johannes Viitala, som er partner i Advokatfirmaet Nova DA. Advokat Viitala er ansvarlig for innholdet og svar.

Nova er tilknyttet Norges største advokatnettverk, Eurojuris, med tilgang til 240 (+) advokater fordelt på 17 kontorer. Eurojuris-tilknyttede advokater er ikke forpliktet til å påta seg saker fra Tomtefesteportalen. 

 

Post- og besøksadresse

Besøksadresse:
Advokatfirmaet Nova DA 
Roald Amundsens gate 6, 0160 OSLO

Postadresse: 
Advokatfirmaet Nova DA
Postboks 1807 Vika, 0123 OSLO. 

Kontaktinformasjon