Bli eier av tomten – krev innløsning

Bli grunneier av din festetomt

I Norge finnes det nok nærmere 400 000 festeforhold, og veldig mange av festerne stiller seg det samme spørsmål som dere gjør: må vi være fester eller kan vi bli grunneier av tomten?

Svaret på dette er i teorien enkelt, men i praksis kan det være noe krevende å få gjennomført uten bistand fra advokat.

Innløsning

Det å gå over fra fester (en som leier tomt til bolig- eller fritidshus) og til grunneier/bortfester (eier av tomten) kalles for innløsning.

Festerne i Norge har gjennom tidene fått et styrket vern. Etter dagens lovgivning er det slik at festerne har krav på innløsning etter at festeforholdet har vart i 30 år.  Ellers har festeren anledning til å kreve innløsning når festetiden er utløpt.

Hva med de festerne som nettopp har overtatt et festeforhold?

Det er viktig å påpeke at ovennevnte regel gjelder også for festere som fort kort tid siden overtok festeforholdet. Det er derfor ikke din tid som fester som legges til grunn for «30års-beregning». Det avgjørende er hvor lang tid festeforholdet har vart samlet sett. Dersom Festeforholdet ble inngått i 1989, vil festeforholdet ha vart i 30 år i 2019 – uavhengig av hvor mange festere har vært inn i bildet. Det samme kan i utgangspunktet også gjøres gjeldende på grunneier/bortfester-siden. Også der er kontraktens samlede tid som er avgjørende, ikke om tomten har blitt solgt til andre aktører. Unntaket er selvfølgelig at festeavtalen ikke har blitt terminert på noen måte.

Jeg har krav på innløsning – hva nå?

La oss legge til grunn at det har gått over 30 år siden festeforholdet ble inngått. Da regulerer tomtefesteloven innløsning på følgende måte:

En fester for bustadhus kan kreve innløsning annethvert år.

En fester for fritidshus kan på sin side kreve innløsning kun hvert 10. år.

Dersom vi legger ovennevnte eksempel til grunn, dvs. festeavtalen ble inngått 1989, da vil innløsning kunne gjennomføres i det 30. året, dvs. 2019. Det som er helt avgjørende å påpeke er at en fester må varsle grunneier/bortfester om at det kreves innløsning. Festeren må sende et skriftlig varsel om innløsningskravet ett år før innløsningstiden – noe som i vårt tilfelle vil bety det 29. året, dvs. 2018.

Finnes det noen unntak?

Ingen regel uten unntak. I tomtefesteloven er det gitt noen konkrete unntak fra innløsningsadgangen.

Blant annet kan festerens adgang til å kreve innløsning kan bli nektet av grunneier dersom dette følger av rettsgrunnlaget mellom grunneier/bortfester og fester.

Det kan være en avtale, lov eller annen lovbestemmelse som hindrer innløsning. Et typisk eksempel på dette er at det er tinglyst et fradelingsforbud på eiendommen – og at dette forbudet har en bedre prioritet enn din festerett.  

Dersom din festerett er tinglyst før denne heftelsen, dvs. registrert i grunnboksbladet til eiendommen, vil du likevel kunne vinne frem med et krav om innløsning.

Innløsningssum

Lurer på hvor mye du skal betale for tomten din? Les vår artikkel om beregning av innløsningssum.

Ønsker du å kreve innløsning?

Du lurer kanskje på om du har krav på innløsning av festetomt.

Tomtefesteportalen har gjennom stort volum av saker finspisset vår kompetanse og fremgangsmåter, slik at du er sikret god juridisk bistand i forbindelse med ditt krav om innløsning.

Kontakt oss i dag – vår første vurdering av saken koster deg ingenting. Bruk kontaktskjemaet til høyre.

Alle tlf.samtaler er vederlagsfrie: 416 50 321

Flere av våre tips og råd

Vederlagsfri strategisamtale?

Avtal en strategisamtale - 45 minutter vederlagsfritt!

Våre tall taler for seg

1 +
ADVOKATER

Advokatfirmet Nova DA er deleier av Eurojuris Norge. I vårt nettverk har vi tilgang til over 230 advokater dersom det blir behov. Stort utvalg gir deg størst sikkerhet. 

1
advokatkontorer

Via vårt nettverk er vi tilknyttet 17 advokatkontorer, alle ISO-sertifiserte, langs hele Norge.

1 +
Samarbeidspartnere

Kontorene i Eurojuris-nettverket er  offisielle samarbeidspartnere med  IF forsikringsselskap og regionale NHO-kontorer. I tillegg har vi et stort nettverk av fagkyndige.

Les flere av våre tips

Referansesaker

Bistod klient som fikk medhold i Høyesterett

Høyesterett avsa dom 15. september 2017. Denne avgjørelsen har betydning for en rekke festeforhold – særlig i de tilfeller hvor festeren mottar krav om økning i festeavgift. Videre vil nok disse vernereglene også gjelde ved retten til innløsning – slik at også andre enn private festere kan kreve innløsning av fritidshus.

Les mer →
Innløsning

Bli eier av tomten – krev innløsning

Bli grunneier av din festetomt I Norge finnes det nok nærmere 400 000 festeforhold, og veldig mange av festerne stiller seg det samme spørsmål som …

Les mer →
Innløsning

Innløsningssum – ikke betal mer enn du må!

Innløsningsreglene i tomtefesteloven har gått gjennom en rekke endringer. Formålet bak lovene fra både 1975 og 1996 har vært å verne festerne, hvor de sikres en varig disposisjonsrett til tomten. Derfor skal innløsningssummen settes til det som anses som et rimelig beløp. Samtidig må imidlertid også bortfesters interesser hensyntas. Dagens bestemmelser synes å være relativt balanserte både sett fra bortfesters og festers ståsted.

Les mer →
Regulering av festeavgift

Regulering av festeavgift

Ved inngåelse av en festekontrakt blir det avtalt en konkret sum for festeavgift. Festekontraktene er normalt langvarige. Derfor er loven bygd opp slik at grunneier kan regulere festeavgiften på to ulike måter for de med tomt til bolig eller fritidshus: reguleringen skjer ved KPI-regulering og engangsløft.

Les mer →
Publikasjoner

Hvilket vern har jeg som fester?

Hvilke verneregler finnes i tomtefesteloven? Eurojuris Norge AS er Norges største advokatnettverk med 230 advokater fordelt på 17 kontorer
En av Tomtefesteportalens eksperter innen tomtefesteloven, advokat Aki Johannes Viitala, ble bedt om å kommentere vernereglene i tomtefesteloven.

Les mer →

Disse stoler på oss, og vi på dem

Tomtefesteportalen.no

Nettsiden er drevet av advokat Aki Johannes Viitala, som er partner i Advokatfirmaet Nova DA. Advokat Viitala er ansvarlig for innholdet og svar.

Nova er tilknyttet Norges største advokatnettverk, Eurojuris, med tilgang til 240 (+) advokater fordelt på 17 kontorer. Eurojuris-tilknyttede advokater er ikke forpliktet til å påta seg saker fra Tomtefesteportalen. 

 

Post- og besøksadresse

Besøksadresse:
Advokatfirmaet Nova DA 
Roald Amundsens gate 6, 0160 OSLO

Postadresse: 
Advokatfirmaet Nova DA
Postboks 1807 Vika, 0123 OSLO. 

Kontaktinformasjon